Felhasználási Feltételek
www.livenation.hu


www.livenation.hu (a „Weboldal”) tulajdonosa és működtetője a Live Nation (Music) UK Ltd. („mi”), a társaság regisztrációs száma: 2409911

Jelen dokumentum a Weboldal végfelhasználók által igénybevételére vonatkozó használati feltételeket (a „Feltételek”) rögzíti. A Weboldalra történő belépéssel egyidejűleg a felhasználó a Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Weboldal a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személyek részére készült. Ha Ön nem rendelkezik a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel, és nem töltötte be a 18. életévét, vagy a Feltételeket nem ismeri el magára nézve kötelezőnek, akkor nem léphet be a Weboldalra, illetve nem használhatja azt, ennek megfelelően jogunkban áll korlátozni vagy visszavonni a hozzáférését a Weboldalhoz. Ha valamilyen kérdés Ön számára nem érthető avagy nem világos, az alábbi e-mail címen állunk szíves rendelkezésére: <e-mail címet beírni>
 
1. Az Ön kötelezettségei
 Ön nem:
 
(a)   használhatja a Weboldalt (vagy annak bármely részét) illegális célra, és kötelezettséget vállal a releváns jogszabályokkal összhangban lévő használatra;
 
(b)  tölthet fel a Weboldalra és nem is közvetíthet a Weboldal segítségével (i) számítógépes vírusokat, macro vírusokat, trójai faló vírusokat, férgeket vagy egyéb más programokat, amelyek olyan céllal lettek megalkotva, hogy a számítógép normális működését megszakítsák, vagy arra hátrányos hatással legyenek, (ii) más olyan anyagot, amely becsületsértő, bántó, obszcén vagy fenyegető természetű, vagy amely zaklatáshoz, kényelmetlenséghez vagy szükségtelen aggodalomhoz vezethet;
 
(c) használhatja a Weboldalt olyan módon, amely (i) a Weboldal működésének megszakítását, a Weboldal károsodását vagy hatékonyságának csökkenését okozza, vagy amelynél fogva a Weboldal hatékonysága vagy funkciója hátrányosan változik (ii) sérti más személyek és cégek jogait (ideértve különösen a szellemi tulajdonjogokat, a személyiségi jogokat, az üzleti titokkal kapcsolatos jogokat);
 
(d)  hozhat létre vagy tehet közzé hyperlink kapcsolatot a Weboldal egyik részéhez sem, és nem kísérelhet meg engedély nélküli hozzáférést a Weboldal egyik részéhez vagy alkotóeleméhez sem;
 
(e)  másolhatja vagy forgalmazhatja bármely médium útján a Weboldal egyik részét sem az arra vonatkozó előzetes hozzájárulásunk nélkül; és
 
(f)  változtathatja vagy módosíthatja a Weboldal egyik részét sem a rendeltetésszerű használathoz feltétlenül szükséges terjedelmet meghaladóan.
 
Ön kifejezetten elismeri, hogy a végfelhasználók általi felhasználásból eredően felelősségünk nem áll fenn, következésképpen beleegyezik, hogy abban az esetben, ha Önnek bármilyen olyan joga, követelése merül fel vagy olyan eljárást indít bármely végfelhasználóval szemben, amely a Weboldalnak a végfelhasználó által történő felhasználásából eredő okra vezethető vissza, akkor Ön a jog, követelés érvényesítése, az eljárás lefolytatása során tőlünk függetlenül, bevonásunk nélkül jár el; továbbá, ha más végfelhasználóknak bármilyen olyan joga, követelése merül fel vagy olyan eljárást indít Önnel szemben, amely a Weboldal Ön által történő felhasználásából eredő okra vezethető vissza, Ön ezért közvetlenül lesz felelős, és Ön 9. cikknek megfelelően kárpótolni köteles minket, ha más végfelhasználó a Weboldal Ön által történő felhasználásából eredő ok folytán velünk szemben lépne fel.
 
Ön kizárólag a Weboldal személyes és nem üzleti célú felhasználására jogosult. A Weboldal üzleti célú felhasználása nem engedélyezett. Üzleti célú felhasználásnak minősül minden olyan tevékenység, amely a Weboldal felhasználása útján gazdasági vagy egyéb más előny elérésére törekszik.
 
2.    A mi jogaink
 
Fenntartjuk a jogot, hogy
 
(a)  ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk vagy megszűntessük a Weboldal (vagy bármely részének) működését mindenfajta előzetes értesítés nélkül, Ön elismeri, hogy nem tartozunk felelősséggel sem Ön, sem harmadik személyek felé a Weboldal módosítása vagy megszüntetése miatt; és/vagy
 
(b)  időről időre módosítsuk a jelen Feltételeket. Amennyiben Ön a módosítást követően továbbra is használja a Weboldalt, úgy kell tekinteni, hogy Ön elfogadta az eszközölt módosításokat. Az Ön felelősségi körébe tartozik, hogy folyamatosan ellenőrizze, hogy a Feltételek módosultak-e. Ha nem ért egyet a Feltételek módosulásával, azonnal fel kell hagynia a használattal; és/vagy
 
(c)  ellenőrizzük minden, a Weboldallal összefüggő tevékenységet és tartalmat. A Weboldallal kapcsolatos minden panasz és a Feltételek minden rögzített megsértése esetén vizsgálatot folytatunk le, és amennyiben szükségesnek ítéljük, fel is lépünk az érintettekkel szemben (amely magában foglalja különösen figyelmeztetések küldését, az Ön hozzáférésének megszűntetését, illetve a hozzáférés meghatározott feltételekkel történő engedélyezését, és/vagy bizonyos anyagoknak a Weboldalról történő eltávolítását).
 
Minden indokolt és tőlünk telhető lépést megteszünk a Weboldal fejlesztése érdekében. A Weboldal időről időre változik. Kártérítésére nem tarthat azonban igényt, amennyiben Ön a Weboldal bármely részének használatára a Weboldal egészének, részének hibája, bármely okból történő felfüggesztése, megszűntetése következtében nem képes.
 
3.  Az Ön Személyes Adatai és Levelezési Listák
 
3.1.  A Weboldal működtetése körében Ön önkéntesen rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait, amelyeket kizárólag az Ön hozzájárulásával használhatunk fel. Az adatkezelés célja és egyéb részletei, valamint az ahhoz kapcsolódó jogok a Adatvédelmi nyilatkozatban találhatók meg részletesen, amely a következő linkre kattintással tekinthető meg: http://www.livenation.hu/privacy. Kérjük, tanulmányozza át a Adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt úgy dönt, hogy hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen Feltételek elfogadása egyidejűleg a személyes adatok az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételekkel összhangban történő kezeléséhez történő hozzájárulásnak is minősül.
 
3.2.  Az Ön önkéntesen megadott hozzájárulása alapján időről időre az Ön által megadott e-mail címre hírleveleket és/vagy hirdetéseket küldünk elektronikus levél útján. Önt bármikor megilleti annak joga, hogy a levelezőlistáról leiratkozzon, ezt megteheti a minden levélben megtalálható leiratkozás link segítségével.
 
4.  Hyperlinkek más weboldalakhoz
 
Közzétehetünk más weboldalakra vagy forrásokra mutató hyperlinkeket. Ön elismeri, hogy nem tartozunk felelősséggel ilyen külső oldalak vagy források elérhetőségéért, és hogy nem támogatunk, valamint nem tartozunk felelősséggel közvetett vagy közvetlen módon sem ezen weboldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért (ideértve megtévesztő és becsületsértő tartalmakat), beleértve (különösen) reklámokat, a weboldalakon vagy a forrásokon található vagy onnan elérhető termékeket, más anyagokat, szolgáltatásokat, és nem tartozunk felelősséggel olyan károkért, veszteségekért és sérelmekért, amelyek ezen weboldalakon elérhető tartalmak, áruk és szolgáltatások használata következtében vagy azzal összefüggésben keletkeztek.
 
5.  Egyéni regisztrációk
 
A Weboldal bizonyos részeinek használatához egyéni regisztráció létrehozása szükséges. A Weboldal egy másik felhasználójának előzetes hozzájárulása nélkül annak egyéni regisztrációját Ön nem használhatja. Az egyéni regisztráció létrehozása során teljes körűen és pontosan kell a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani. Az egyéni regisztrációval kapcsolatos tevékenységekért kizárólag Ön tartozik felelősséggel, ezért javasoljuk, hogy az egyéni regisztráció hozzáférési jelszavát tartsa biztonságban. Továbbá, haladéktalanul köteles jelezni felénk, ha az egyéni regisztráció engedély nélkül használatáról szerez tudomást.
 
6.  Felhasználói feltöltések
 
Bármikor engedélyt adhatunk a Weboldal felhasználóinak, hogy videókat és/vagy egyéb anyagokat töltsenek fel a Weboldalra (együttesen „Felhasználói feltöltések”), ezen Felhasználói feltöltéseket bármilyen általunk megfelelőnek tartott célra felhasználhatjuk, beleértve különösen a tárolást, megosztást és/vagy közzétételt. A Felhasználási feltöltéseknek mindig meg kell felelniük a Felhasználó feltöltésekre vonatkozó különleges feltételeknek.
 
Nem támogatjuk sem a Felhasználói feltöltéseket, sem az azokban kifejtett véleményeket, ajánlásokat, tanácsokat, és a 8. pontban foglalt fenntartással összhangban kifejezetten kizárjuk a felelősségünket a Felhasználói feltöltésekkel kapcsolatosan. Nem engedélyezünk szerzői jogokat vagy más szellemi tulajdonjogokat sértő tevékenységeket a Weboldalunkon. Fenntartjuk a jogot, hogy minden értesítés nélkül bármely okból saját mérlegelési körünkben eltávolítsunk Felhasználói feltöltéseket, ideértve különösen a Felhasználói feltöltésekre vonatkozó feltételek és az abban foglalt szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezések megsértésének esetét.
 
Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldal használata során több, különböző forrásból származó Felhasználói feltöltéssel kerül kapcsolatba, és hogy mi nem tartozunk felelősséggel a Felhasználói feltöltések pontosságáért, biztonságosságáért, hasznosságáért és az azokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokért. Tudomásul veszi továbbá, hogy olyan Felhasználó feltöltésekkel is kapcsolatba kerülhet, amelyek pontatlanok, bántóak, szeméremsértőek vagy kellemetlenek, és hozzájárul, hogy lemond, ezennel pedig kifejezetten lemond minden ezzel kapcsolatosan velünk szemben rendelkezésére álló és felmerülő jogi és nem jogi eszközről, valamint minden ilyen jogról (a 8. pontban foglalt fenntartással). Ha nézete szerint a Felhasználói feltöltések bármelyike pontatlan, bántó, szeméremsértő, kellemetlen vagy szellemi tulajdonjogot sért, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk: http://www.livenation.hu/customerservice

A Felhasználói feltöltés feltöltésével engedélyt ad számunkra a Felhasználó feltöltés bármilyen általunk megfelelően tartott célra történő felhasználására, ideértve különösen az átnevezés, a módosítás, a másolás, a közvetítés és a közzététel jogára, valamint azt a jogot, hogy a Felhasználói feltöltésből származékos művet hozzunk létre, emellett minden egyéb nem-üzleti és üzleti célú felhasználást minden időbeli és térbeli korlátozás nélkül. Továbbá, a Felhasználói feltöltés feltöltésével Ön kifejezetten nyilatkozik és szavatol azért, hogy rendelkezik a feltöltésre vonatkozó szellemi tulajdonjogokkal, beleértve a szerzői jogokat is, és harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, követelése vagy igénye a Felhasználó feltöltésre, amely veszélyezteti, akadályozza, vagy kizárja annak általunk történő felhasználását az e helyt kifejtett feltételekkel összhangban. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, köteles felmerülő kárainkat megtéríteni a 9. pontban foglaltaknak megfelelően.
 
7.  Hozzáférés
 
Felelősséget vállalunk az webes tartalomhoz és a szoftverhez történő hozzáférés biztosításáért. Feladatunk az is, hogy fogyatékos személyek számára biztosítsunk hozzáférést, és hogy megfeleljünk az elvárt hozzáférési standardoknak. Sok fogyatékos Internet felhasználó túl bonyolultnak talál bizonyos weboldalakat pusztán azok megjelenítése, design-ja miatt. Ezért folyamatosan vizsgáljuk és újratervezzük weboldalainkat, hogy a lehető legkönnyebben hozzáférhetőek legyenek, és rendelkezzenek a fogyatékos személyek által használt technológiákkal, beleértve a képernyőolvasókat is.
 
8.  A Felelősség korlátozása
 
Habár vállaljuk, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy a Weboldalon elhelyezett információk pontosságát ellenőrizzük, azonban sem kifejezetten sem implicit módon nem szavatolunk ezen információk pontosságáért.
 
A Weboldal tartalma kizárólag a felhasználók tájékoztatására, és a személyes használatára szolgál, és sem szavatossági, sem pedig jóváhagyási nyilatkozatként nem értelmezhető. Hacsak bizonyos termékek vagy szolgáltatások tekintetében különleges feltételek máshogy nem rendelkeznek, sem kifejezetten sem implicit módon nem vállalunk szavatosságot a Weboldallal, általunk vagy a nevünkben a Weboldalon ajánlott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan (beleértve a szabad szoftver letöltéseket is), ideértve különösen a minőségi garanciát, meghatározott célra való megfelelőséget, a jogszerűséget, a kompatibilitást, a biztonságosságot, a pontosságot, a hiánytalanságot, vagy bármilyen, üzleti kapcsolatokból vagy szokásokból eredő kötelezettségvállalást.
 
Hacsak bizonyos termékek vagy szolgáltatások tekintetében különleges feltételek máshogy nem rendelkeznek, nem szavatolunk azért, hogy a Weboldal, vagy az általunk vagy a nevünkben a Weboldalon ajánlott termékek vagy szolgáltatások megfelelnek az Ön elvárásainak, vagy hogy megszakítás nélküliek, biztonságosak vagy hibátlanok lesznek, valamint, hogy a felmerülő hibák ki lesznek küszöbölve, illetve, hogy a Weboldal, az azt elérhetővé tevő szerver vagy az általunk, illetve a nevünkben a Weboldalon ajánlott termékek vagy szolgáltatások (beleértve a szabad szoftver letöltéseket is) mentesek vírusoktól, bugoktól, és teljes mértékben működőképesek, pontosak és megbízhatóak. Nem vállalunk felelősséget bármilyen tartalomnak vagy anyagnak a Weboldallal kapcsolatos letöltések és feltöltések következtében történő elvesztéséért.
 
A Feltételekben foglalt további rendelkezéseken túl az Ön, mint a magyar jogszabályok szerinti fogyasztó, jogai korlátozásra nem kerülnek.
 
Elismeri, hogy nem áll módunkban szavatolni a Weboldallal kapcsolatosan a magántitkok és a Weboldalra feltett vagy onnan származó információk biztonságosságát és védelmét, ennek megfelelően ezért felelősséget sem vállalunk.
 
 Sem szerződéses sem szerződésen kívüli (beleértve különösen a mulasztás esetét) felelősséget nem vállalunk:
 
(a)  üzleti veszteségekért (beleértve különösen a jövedelem, a profit vagy előrelátható megtakarítások elmaradását)
 
(b) a goodwillben és a jóhírnévben beállott veszteségekért
 
(c) egyéb különleges és közvetlen veszteségekért, merüljenek fel bármilyen okból,
 
függetlenül attól, hogy a veszteség alapját képező esemény időpontjában a veszteség előrelátható volt-e.
 
 A Feltételekben foglaltak semmilyen módon nem zárhatják ki vagy korlátozhatják felelősségünket olyan halált vagy személyi sérülést okozó káreseményekért, amelyek a mi, az ügynökeink vagy az alkalmazottaink szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.
 
9.  Kártérítés
 
Ön elismeri, hogy teljes körű felelősséggel tartozik (és részünkre teljes mértékben megtérít) minden velünk szembeni olyan követelésért, kárért, veszteségért, költségért és kiadásért, beleértve a jogi eljárások költségét is, amely a Feltételek Ön által történő megszegéséből, vagy a Honlap Ön általi, vagy az Ön PC, vagy Internet hozzáféréséről származó felhasználásából erednek.
 
10.              Szellemi tulajdon és annak használatához való jog
 
Ön elismeri, hogy minden, a Weboldal anyagaival és tartalmával kapcsolatos szerzői jog, védjegy vagy egyéb szellemi tulajdonjog mindenkor a mi vagy a számunkra engedélyt adó jogosultak jogosultsági körében marad. Ezen jogokat és anyagokat Ön csak kifejezetten hozzájárulásunk esetén használhatja.
 
Elismeri és elfogadja, hogy a Weboldalon hozzáférhetővé tett anyagok és tartalmak csak személyes, nem üzleti célra használhatók fel, és hogy ilyen anyagok csak egy számítógépes merevlemezre tölthetők le e célból. Az anyagok és tartalmak ettől eltérő használata tilalmazott. Kötelezettséget vállal, hogy nem másolja, nem reprodukálja, nem továbbítja, nem teszi közzé, nem közvetíti, nem jeleníti meg, nem forgalmazza, kereskedelmi célra nem hasznosítja ezen tartalmakat és anyagokat, és nem hoz létre belőlük származékos műveket (és nem teszi lehetővé ezen tevékenységeket, illetve nem nyújt segítséget harmadik személyek számára ezen tevékenységhez).
 
A személyes adatokon kívül semmilyen olyan információ nem kerül titkos kezelés alá, amit Ön a Weboldalra feltölt, akár hozzászólás formájában, akár a chat funkción keresztül, akár bármely más módon, Ön pedig ezennel beleegyezik, hogy ezen információkat bármely, jelen Feltételek tárgyát képező célra felhasználhatjuk.
 
Fenntartjuk minden olyan jogunkat, amelyeket kifejezetten nem biztosítottunk a Weboldallal vagy annak tartalmával kapcsolatosan.
 
11.  Értesítések
 
Jogszabályi kötelezettségeinkkel összhangban működtetünk egy ügyfélszolgálatot, amely a Weboldallal kapcsolatos értesítések és panaszok fogadására és feldolgozására szolgál. Az ügyfélszolgálat elektronikus formában működik, és a következő hivatkozáson érhető el: http://www.livenation.hu/customerservice
 
Mivel az értesítés elküldésének igazolása nem alkalmas arra, hogy annak megérkezését is igazolja, kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy kapott tőlünk egy elfogadó nyilatkozatot, amelyet az észrevétel megérkezésétől számított 5 napon belül küldünk meg Önnek.
 
12.  Általános rendelkezések
 
Amennyiben a Feltételek bármely része jogellenes, érvénytelen vagy bármely okból érvényesíthetetlen lenne, azt a Feltételek többi részétől elválaszthatónak kell tekinteni, amely a többi rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
12.2. Jelen Feltételek (és annak időről időre módosított változatai) a feleknek a Feltételek tárgyát képező minden kérdésre kiterjedő egybehangzó akaratát tükrözik, és ezen kérdések tekintetében megelőz minden korábbi szóbeli és írásbeli megállapodást. Semmilyen szóbeli magyarázat vagy tájékoztatás nem változtathatja meg jelen Feltételek értelmezését. Ön elismeri továbbá azt is, hogy jelen Feltételek elfogadásakor nem vett figyelembe semmilyen olyan egyéb megállapodást, amelyet a Feltételek nem tartalmaznak, valamint azt is, hogy semmilyen jogorvoslati lehetőséget nem vesz igénybe olyan megállapodások alapján, amelyek nem váltak jelen Feltételek részévé, azzal, hogy jelen Feltételek nem zárják ki a felelősséget a szándékos megtévesztés vonatkozásában.
 
A Feltételekben nem szabályozott kérdésekben kizárólag a magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak, a Feltételekkel kapcsolatos jogvitákban pedig a magyar bíróságnak van kizárólagos joghatóságuk, azzal, hogy fenntartjuk diszkrecionális jogkörünket arra nézve, hogy ettől eltérő joghatóság alatt indítsunk eljárást. A Weboldal ellenőrzését és működtetését Angliából végezzük.